KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
19 marca 2020

O zasadach obrotu ziemią raz jeszcze

26 czerwca 2019 r. weszły w życie nowe przepisy, które zmieniły zasady obrotu ziemią rolną. Wcześniej można było nabyć nieruchomość rolną bez ograniczeń do 0,3 ha, a to powodowało istotne ograniczenie w obrocie gruntami. Zmianę przyniosła nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z czerwca 2019 r., zezwalająca każdemu na zakup gruntu do 1 ha na wsi i w mieście bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

W obecnym stanie prawnym, w przedziale od 0,3 ha do 1 ha, nadal przysługuje KOWR prawo pierwokupu. Nie dotyczy ono m.in. nabywania gruntów przez rolników powiększających gospodarstwa rodzinne.

Przypomnijmy, że rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Nabycie działki rolnej przez „nierolnika” możliwe jest również w wyniku dziedziczenia, w wyniku zniesienia współwłasności takiej nieruchomości, w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym czy przez członka spółdzielni produkcji rolnej, w przypadku zbycia na jego rzecz wkładu innego członka tej spółdzielni. Nadal nieruchomość rolną nabyć mogą jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, kościoły i związki wyznaniowe, parki narodowe. Zbycie działki położonej na wsi, może nastąpić po upływie pięciu lat (a nie jak wcześniej dziesięciu) od jej nabycia.

Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa może w drodze decyzji, skrócić ten okres, jeśli nabywca wykaże że wystąpił ważny interes nabywcy, że zaistniała poważna sytuacja losowa, taka jak śmierć czy choroba albo inne nieszczęście. Poprzednio z zakazu zbywania oraz oddawania w posiadanie zwolnić mógł jedynie sąd. Ponadto nabywca może się zwolnić z obowiązku prowadzenia gospodarstwa przez 5 lat, jeżeli zbywa ziemię osobom najbliższym, czyli dzieciom, wnukom, rodzicom, dziadkom, rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa, rodzeństwu rodziców, małżonkowi oraz przysposabiającym, przysposobionym oraz pasierbom. Również dziedziczenie powoduje, że nie obowiązuje powyższy 5-cio letni termin prowadzenia gospodarstwa.

Wśród wyjątków ustawa nie wymianie natomiast nabycia wskutek zniesienia współwłasności po ustaniu małżeństwa. Nowe przepisy wyłączają spod działania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego grunty objęte postępowaniem egzekucyjnym lub upadłościowym.

Zmiany w przepisał ułatwiły więc egzekucję. Poprzednio, komornik mógł na licytacji sprzedać ziemię tylko rolnikom indywidualnym, a chętnych na jej nabycie w toku egzekucji nie było zbyt wielu. Trudno więc było prowadzić egzekucję z tych nieruchomości. Ponadto, przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast jeśli m.in. na nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Po uzyskaniu pozwolenia, nie będąc rolnikiem, możemy kupić więcej niż hektar. Pozwolenia takie wydawane są przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dla osób, które udowodnią, że faktycznie chcą swoje życie związać z rolnictwem.

kontakt1.jpg
Karolina Geilke 
Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione