KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
15 grudnia 2019

Rehabilitacja rolników z KRUS. Jak wygląda leczenie gospodarzy?

Rehabilitacja rolników realizowana za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Komu i na jakich zasadach jest przyznawana?

Może być przyznane rolnikom i członkom ich rodzin zagrożonym zdrowotnie; kobietom, które nie przekroczyły wieku 60 lat i mężczyznom przed 65. rokiem życia. Dodatkowo muszą oni spełnić jeden z warunków:
• podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie
• nie pobierają renty stałej, a w przypadku pobierania renty rolniczej okresowej – zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji
• podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą; ten czas nie jest wymagany w przypadku osoby ubezpieczonej zagrożonej całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

Podstawowy okres rehabilitacji leczniczej wynosi 21 dni. Może on być przedłużony lub skrócony w zależności od potrzeb zdrowotnych i terapeutycznych osoby, by przywrócić jej zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym. Pierwszeństwo w skierowaniu mają ci, dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej lub którym ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca kasy (lub komisja lekarska kasy) orzekł wskazania do rehabilitacji leczniczej.

Osoba zagrożona całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym może być skierowana na rehabilitację leczniczą ponownie nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia zakończenia poprzedniej. Rolnika, który ma ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni lub który ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, można skierować ponownie na kurację po 6 miesiącach od dnia zakończenia poprzedniej.

Podstawą skierowania jest:
• prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej kasy (wydane osobie w postępowaniu orzeczniczym mającym na celu ustalenie prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników) zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej lub
• wniosek sporządzony przez lekarza prowadzącego, wg wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, dla celów leczenia uzdrowiskowego, na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wnioski wpływające do oddziałów regionalnych podlegają weryfikacji pod względem formalnym (czyli ustalane są uprawnienia do świadczeń KRUS). Dokumenty, które spełniają te wymogi, podlegają ocenie merytorycznej przez lekarza inspektora orzecznictwa lekarskiego, decydującego o przyjęciu wniosku do realizacji bądź jego odrzuceniu. Po zakwalifikowaniu rolnik otrzymuje skierowanie wraz ze wskazaniem ośrodka, do którego ma się udać.

Rehabilitacja lecznicza dzieci rolników

W okresie letnich wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Z tej formy leczenia korzystają przeważnie dzieci w wieku szkolnym, tj. od 7 do 15 lat, których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych ma uprawnienia do świadczeń z KRUS. Na terapię może być skierowane dziecko, które jest w wieku uprawniającym do renty rodzinnej. W pierwszej kolejności to, w stosunku do którego powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego. Podstawą skierowania jest wniosek wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, który rodzice (opiekunowie prawni) składają w oddziale regionalnym KRUS.

Skierowanie do konkretnego ośrodka następuje po kwalifikacji przez regionalnego lekarza inspektora. Turnusy dla dzieci są organizowane w centrach rehabilitacji rolników i sanatoriach współpracujących z kasą. Zapewniają one całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską.

Pobyt zarówno dla rolnika, jak i dziecka rolnika jest bezpłatny. Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej osoby skierowanej, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztami przejazdu do zakładu rehabilitacji leczniczej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dysponuje centrami w: Iwoniczu Zdroju, Kołobrzegu, Horyńcu Zdroju, Jedlcu, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu.

 
Bożena Kapica 
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione