KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
9 września 2019

Wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu budynków gospodarskich

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy rolnik jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich budynków gospodarczych związanych z prowadzoną działalnością oraz domu mieszkalnego.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem pokrycia budynku dachem lub z dniem nabycia nieruchomości. Warto sobie przypomnieć, co wchodzi w zakres takiego ubezpieczenia.

Zgodnie z prawem budowlanym budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego jest to obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2 będący w posiadaniu rolnika.

Jednocześnie ubezpieczeniem nie są objęte budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia oraz budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie decyzji odpowiednich organów, a także namioty i tunele foliowe.

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Ustawa precyzuje, co kryje się pod każdym z tych pojęć. Po zgłoszeniu szkody likwidator decyduje czy mieści się ona w wymienionych zakresach, a od tego zależy otrzymanie odszkodowania i jego wysokość. Niektóre firmy ubezpieczeniowe w ramach składki za ubezpieczenie obowiązkowe dodatkowo chronią stałe elementy budynków, łącznie z kolektorami słonecznymi lub systemami fotowoltaicznymi.

Zwrócić należy uwagę, że zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają za szkody w budynkach wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego lub przez osobę, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Odmowa przyznania odszkodowania następuje także, gdy ubezpieczyciel stwierdzi szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa. Nie ma jednoznacznej, oficjalnej definicji rażącego niedbalstwa.

Wypełnia tę lukę orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazując, że „Przypisanie określonej osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji.”

Generalnie, rażące niedbalstwo jest bardzo ciężkim zarzutem i odwołanie się od takiej decyzji ubezpieczyciela może odbyć się jedynie na drodze sądowej. Trzeba pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie nie chroni nas od kradzieży maszyn rolniczych oraz majątku zgromadzonego w domu, takiego jak gotówka, sprzęt RTV i AGD, biżuteria i inne kosztowności.

 

Źródło:
1. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
2. Prawo budowlane.
 Fot. L. Piechocki

kontakt1.jpg
Marlena Małek 
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione