KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
17 września 2019

Wywłaszczenie nieruchomości pod drogę cz.II

Aby zwiększyć sieć dróg publicznych w kraju, kilkanaście lat temu wprowadzona została tzw. specustawa drogowa, czyli „Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”.

To ona zawiera uregulowania dotyczące wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi, które odbywa się na szczególnych zasadach. W niniejszym artykule omówimy kwestię wydania wywłaszczonej nieruchomości, odszkodowania oraz odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Choć generalną zasadą jest, że decyzja ZRID określa termin wydania nieruchomości, który nie może być krótszy niż 120 dni (od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna), to często zdarza się, że decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Musi być to uzasadnione interesem społecznym lub gospodarczym.

Od decyzji można się odwołać 

Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia, którym jest:

  • wojewoda (gdy decyzję wydał starosta);
  • minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (gdy decyzję wydał wojewoda).

Termin na złożenie odwołania to 14 dni liczone od publicznego obwieszczenia wydania decyzji. Obwieszczeń dokonuje się odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, a także na stronach internetowych urzędów oraz w prasie lokalnej. Odwołanie strony od decyzji rozpatruje się w terminie 30 dni, a skargę do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy. Kolejnym krokiem jest wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadku decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Odszkodowanie 

Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Niemniej jednak, na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, za nieruchomość wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Wypłaty takiej zaliczki dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości powiększa się o 5% wartości nieruchomości, jeśli dotychczasowy właściciel wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na lokalizację inwestycji drogowej, doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 10 tys. zł. Od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości można wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do organu wyższego stopnia.

kontakt1.jpg
Karolina Geilke 
Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione