KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
25 lutego 2019

Kredyt a pożyczka - czym się różnią?

Wiele programów zachęca rolników do pozyskania funduszy na rozwój gospodarstw rolnych, aby je zmodernizować lub zmienić skalę i kierunek produkcji. Jednak bardzo często ilość własnych środków pieniężnych jest niewystarczająca i wówczas występuje konieczność zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

Na rynku finansowym istnieje wiele produktów finansowych, tj. kredyty, pożyczki, karty płatnicze, konta, lokaty, ubezpieczenia itp. W niniejszym artykule porównam najważniejsze z nich, czyli wspomniane już wcześniej kredyty i pożyczki.

Zgodnie z prawem bankowym art. 69 „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.”

Warunkiem koniecznym uzyskania kredytu bankowego jest posiadanie zdolności kredytowej, czyli odpowiedniego potencjału do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie.

Natomiast definicję pożyczki reguluje kodeks cywilny art. 720 „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.”

Umowa pożyczki, której wartość przekracza 1 000 złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. W przypadku gdy przedmiotem pożyczki jest rzecz, która w momencie udzielenia pożyczki była uszkodzona, wtenczas udzielający pożyczki zobowiązany jest naprawić szkodę. 

Najistotniejszą różnicą pomiędzy kredytem bankowym a pożyczką jest celowość. Kredyt jest udzielany na konkretny cel, który jest sprecyzowany we wniosku kredytowym. Bank posiada prawo kontroli wykorzystania kredytu. Podmiotem uprawnionym do udzielenia kredytu jest tylko i wyłącznie bank. Natomiast podmiotem upoważnionym do udzielania pożyczek jest nie tylko bank, ale również przedsiębiorcy i osoby fizyczne. Cechą kredytu jest odpłatność. W tym przypadku kosztami są prowizje i opłaty. Z kolei pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna w zależności od woli udzielającego pożyczki.

Porównanie kredytów i pożyczek umożliwia Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO). Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Kosztami są m.in. prowizje, opłaty czy koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu. RRSO pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu.

Bezsprzecznie zarówno z zaciągnięciem kredytu, jak i pożyczki związane jest ryzyko. Im dłuższy okres kredytowania lub pożyczki, tym ryzyko wzrasta. Określając ryzyko bierze się szereg różnych czynników, tj. m.in. dochody, wydatki, wykształcenie, kierunek produkcji czy wartość środków trwałych i użytków rolnych. Dlatego tak ważne jest, aby w tym czasie utrzymać płynność finansową.

 

kontakt1.jpg
Paulina Cholewińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Marketing

tel. 606 948 444

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione