KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2018-04-15

Prezydent podpisał ustawę o rejestrze upraw GMO

Andrzej Duda, Prezydent RP, podpisał nowelizację ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. 

Jednocześnie w ustawie czytamy, że Polska jest wolna od GMO, ale... środowiska przeciwne uprawom GMO twierdzą, że ustawa może być furtką do wprowadzenia upraw GMO na terenie Polski.
 
Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP,
mając na uwadze wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ustawa zawiera przepisy regulujące kwestie prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych, które dotyczą:
  1. ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO zgodnie z częścią C dyrektywy 2001/18/WE;
  2. ustanowienia obowiązku zgłoszenia lokalizacji upraw GMO
  3. sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o lokalizacji upraw GMO.
 Mając na uwadze wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ustawa zawiera przepisy regulujące kwestie prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych - informuje Kancelaria Prezydenta RP. 
 
Przepisy te w szczególności dotyczą:
  • ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO zgodnie z częścią C dyrektywy 2001/18/WE;
  • ustanowienia obowiązku zgłoszenia lokalizacji upraw GMO;
  • sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o lokalizacji upraw GMO.
Aby wpisać uprawę do rejestru, trzeba mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w promieniu 30 km od granic zewnętrznych działki, na której planuje się uprawę GMO. Potrzebna jest też dokumentacja potwierdzająca, że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska oraz opinie akceptujące zamiar uprawy 
wydane przez radę gminy, radę powiatu i sejmik województwa. Ponadto obszar, na którym planuje się uprawę GMO, nie może znajdować się w mniejszej odległości niż 30 km od ustanowionych form ochrony przyrody.
 
 Rejestr Upraw GMO będzie prowadził minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej - informuje kancelaria prezydenta. - Rejestr udostępniany będzie również w Biuletynie Informacji Publicznej. Rejestr prowadzony będzie w sposób jawny, z wyjątkiem danych osobowych i adresowych podmiotów wnioskujących o wpis upraw GMO do Rejestru oraz informacji w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być prowadzona uprawa GMO. Wgląd do Rejestru Upraw GMO będzie bezpłatny. 
 
Kontrola upraw GMO prowadzona będzie przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia danej uprawy z urzędu, na podstawie programu kontroli określanego corocznie przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, lub na wniosek ministra 
właściwego do spraw środowiska. Kontrola zgodności prowadzonych upraw z przepisami ustawy może być także przeprowadzona przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 
Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 

 

 

kontakt1.jpg
Sergiusz Baar
Redakcja WDR
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione