KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
24 lutego 2018

Zmiany w działaniu "Rolnictwo ekologiczne"

W Polsce konsumenci poszukują produktów żywnościowych wysokiej jakości, dzięki temu rozwija się rynek żywności ekologicznej za nim podążają wytwórcy surowców. W 2015 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 22 991 o powierzchni blisko 552 356,4 ha, co stanowi blisko 3,4% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych. Aby ułatwić korzystanie ze wsparcia dla rolników ekologicznych, wprowadzono nowe, prostsze zasady w ramach PROW na lata 2014–2020.   

Dotychczasowe doświadczenia rolników w zakresie wdrażania działania „Rolnictwo ekologiczne” i wiele trudności z tym związanych sprawiły, że dnia 25 września opublikowano kolejną zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”(Dz.U. z 2017r, poz. 1775). Nowe rozporządzenie wprowadza od 2018 roku szereg ważnych zmian, które mają na celu uelastycznienie i uproszczenie zasad wdrażania założeń działania „Rolnictwo ekologiczne”. 

Od 2018 roku zarówno nowych rolników, jak i kontynuujących obowiązują ważne zmiany:

1. Możliwość realizacji zobowiązań ekologicznych tego samego rodzaju

Już w 2017r. rolnik ekologiczny mógł realizować trzy różne zobowiązania ekologiczne, tj. (1) zobowiązanie na gruntach ornych, (2) zobowiązanie w ramach upraw sadowniczych i (3) zobowiązanie na TUZ. Mogły one zostać podjęte w dowolnym roku. Rolnik nie mógł jednak realizować np. dwóch zobowiązań tego samego rodzaju (np. dwóch zobowiązań ekologicznych na TUZ).

W celu uelastycznienia zasad wdrażania działania „Rolnictwo ekologiczne” w 2018r. wprowadzona została możliwość realizacji zobowiązań ekologicznych takiego samego rodzaju. Zobowiązania takie nie mogą być jednak podjęte w tym samym roku. Zobowiązania tego samego rodzaju są traktowane, jako oddzielne zobowiązania ekologiczne i będą toczyć się swoim pięcioletnim tokiem. W przypadku rolników realizujących już działanie ekologiczne umożliwi to objęcie zobowiązaniem ekologicznym gruntów, na których dotychczas nie były spełnione warunki przyznania płatności ekologicznej lub dodatkowych gruntów np. w przypadku powiększenia obszaru gospodarstwa.

2. Liczba posiadanych zwierząt a płatność ekologiczna do upraw paszowych

Od 2018 r., płatność ekologiczna w ramach pakietów 5. i 11. (upraw paszowe), będzie przyznawana do gruntów ornych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach tych pakietów, ale do powierzchni nie większej niż liczba zwierząt przeliczona na DJP podzielona przez współczynnik 0,3- czyli do takiej powierzchni do jakiej „wystarczy” rolnikowi zwierząt. 

Zobowiązaniem ekologicznym objęte będą jednak wszystkie gr unty zadeklarowane w ramach tych pakietów, nawet te do których nie została przyznana płatność ekologiczna, ze względu na to, że na tę powierzchnię „nie wystarczyło” rolnikowi zwierząt. 

3. Okres przetrzymywania zwierząt w gospodarstwach realizujących działanie „Rolnictwo ekologiczne”

Od 2018 r., dla zwierząt gatunków podlegających obowiązkowi identyfikacji i rejestracji, tj. bydło, owce, kozy, świnie i konie na potrzeby przyznawania płatności ekologicznej w ramach pakietów 5 i 11 (uprawy paszowe) czy pakietów 6 i 12 (TUZ) będzie obowiązywał ten sam okres referencyjny ich przetrzymywania w gospodarstwie, nie zależnie od systemu w jakim są one utrzymywane. 

Obecne rozporządzenie wyraźnie określa okres referencyjny utrzymania zwierząt w gospodarstwie :

  • bydło, owce, kozy i konie: 15 marca – 30 września roku złożenia wniosku;
  • świnie:16 października roku poprzedzającego rok złożenia wniosku – 15 października roku złożenia wniosku;
  •  inne gatunki: tak jak dotychczas tzn. „od kontroli do kontroli” jednostki certyfikującej.

4. Wytworzenie produktu ekologicznego w przypadku nowonasadzonych plantacji sadowniczych

Już w 2017 r. umożliwiono rolnikom otrzymywanie płatności ekologicznej także do nowonasadzonych plantacji sadowniczych i określono, że w przypadku takich plantacji wytworzenie produktu ekologicznego nie jest wymagane w pierwszych dwóch latach od ich nasadzenia. Od 2018 r. warunek ten został uszczegółowiony dla poszczególnych gatunków roślin objętych wsparciem w ramach pakietów 4. i 10. (uprawy sadownicze).

Co do większości nowo nasadzonych plantacji sadowniczych wytworzenie produktu nie będzie nadal wymagane w pierwszych dwóch latach od ich nasadzenia. Wyjątek stanowią gatunki, które dają pierwsze owoce później tj. gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika zwyczajnego, pigwy pospolitej, pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarszczonej.

Dla nich warunek wytworzenia produktu ekologicznego nie będzie weryfikowany w pierwszych trzech latach od ich nasadzenia. Warunek wytworzenia produktu w drugim roku od nasadzenia wprowadzono jedynie dla maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy, gdyż rośliny te mogą dać pierwszy zbiór już w pierwszych dwóch latach od nasadzenia.

Nowe plantacje sadownicze, które miałby zostać objęte zobowiązaniem w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, muszą być nasadzone przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków. 

5. Płatność ekologiczna także do konopi włóknistych w ramach pakietu 1 lub 7 (uprawy rolnicze) 

Od 2018 r., lista upraw kwalifikujących się do płatności w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” została poszerzona o konopie włókniste. 

Płatność ekologiczna do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych będzie mogła być przyznana, jeżeli rolnik w tym samym roku i do tych samych gruntów będzie się ubiegał o przyznanie płatności bezpośredniej do uprawy konopi i jeżeli spełni warunki przyznania tej płatności. Powierzchnia uprawy konopi nie może być większa niż objęta zezwoleniem zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ponadto, płatność ekologiczna do gruntu z uprawą konopi włóknistych będzie przyznawana tylko wtedy, kiedy uprawa ta będzie prowadzona w celu uzyskania nasion, liści lub kwiatostanów. Tym samym płatność ekologiczna nie będzie przyznana, jeśli uprawa ta prowadzona jest w celu pozyskania słomy (np. na włókna konopne).

 

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

kontakt1.jpg
Tekst i fot. Agnieszka Dobosz-Idzik
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • WDR
  • KOWR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • ODR Bratoszewice